turkoordinator

Foto: Anette Nilsen

Koordinator skal før turen

1. Så snart som mulig ved årets start, sende kort beskrivelse av turen til styret i TTF for innlegging på nettsiden.

2. 1 måned før turen – Vurdering av deltagerbegrensning minimum og maksimum antall deltagere må vurderes ut i fra transport, overnatting, utstyr, sikkerhet og praktisk gjennomføring av turen. Sende turbeskrivelse til styret for innlegging på nettsiden.
Sende ut informasjon om turen per e-post til TTF-listen og reklamer på FB.

3. Foreta risikovurdering av turen. Dette sendes inn utfylt på e-post til styret og TTs tur- og kursansvarlig eva.austvik@tt.no

4. I den grad det er nødvendig forvisse seg om at deltakerne har tilstrekkelig erfaringsnivå og riktig utstyr for turen. Koordinator skal informere deltakerne om at det forutsettes at de kjenner til TTF sine retningslinjer for turarrangement, samt informere deres ansvar og om hvilke forutsetninger turen krever m.h.t. utstyr, erfaring, kunnskap og form.

5. Dersom det oppstår forhold som gjør at turen må legges vesentlig om i forhold til planene, skal styret konfereres om dette før turen.

6. Bestille plasser og om mulig sørge for rabatter ved bruk av kollektive transportmidler

7. Sørge for innhenting og fordeling av eventuelt fellesutstyr

8. Sørge for påmeldingslisten på nett er oppdatert ved turens start. Ved endringer eller avvik skal TT varsles per SMS til 924 93 787 for å gi beskjed hvor mange som er med på turen, i tillegg til evt. endring av ruten.

9. Sette seg inn i TTs handlingsplan ved ulykker.


Koordinators ansvar under turen:

Det forutsettes at koordinator deltar på turen selv eller alternativt på forhånd utpeker en som kan ivareta koordinators oppgaver underveis. Foruten det felles ansvar som alle har, har koordinator særlig ansvar for å:

1. Dersom det oppstår spesielt krevende situasjoner, skal koordinator selv ta ledelsen eller alternativt ta initiativ til at den/de som synes mest kompetent utpekes som leder(e), dersom dette ikke skjer av seg selv.

2. Om dette ikke skjer av seg selv, legge opp til at flest mulig bidrar til veivalg og orientering, ved for eksempel å dra i gang en samtale om veivalg før avmarsj hver dag

3. Se til at felles gjøremål blir ivaretatt underveis, på hytta, leirplassen osv. og fordele arbeidsoppgaver om nødvendig

4. Utpeke en person til å skrive referat fra turen og informere vedkommende om at referatet skal sendes innen 3 uker etter turen.


Koordinators ansvar etter turen: 

1. Innen 1 uke etter turen, sende turrapport til styret.

2. Sende en kort rapport til styret dersom det er spesielle ting/informasjon som styret bør vite. Eventuelle ulykker og større skader skal alltid rapporteres.