Vedtekter 

(vedtatt 19/3-12)

§I: FORMÅL

TT-Fjellsportgruppa, heretter kalt TTF, har som formål å være et sosialt samlingspunkt for fjellsportinteresserte med virke innenfor Trondhjems Turistforening. TTF vil i første rekke arbeide for å:

 • Styrke sikkerheten og den personlige egenferdigheten under krevende opphold i høgfjellet
 • Legge forholdene til rette for trening i planlegging og gjennomføring av fjellturer
 • Fremme interessen for fjellsport

§II: TILKNYTNING TIL TRONDHJEMS TURISTFORENING

TTF er en gruppe innen Trondhjems Turistforening og er underlagt TT's lover. TTF er åpen for alle medlemmer av Trondhjems Turistforening eller samarbeidende Turistforeninger/turlag.

§III: MEDLEMSKAP

Medlemskap i TTF oppnås ved å betale et årlig beløp som er ment å dekke fortrinnsvis medlemsblad, samt andre felles goder for TTF-medlemmene. Medlemskap i TTF forutsetter medlemskap i Trondhjems Turistforening eller samarbeidende turistforeninger/turlag samme år. Det er ønskelig at deltagere ved TTFs turer og aktiviteter er TTF-medlemmer. Det gis anledning til at TTF-medlemmer kan bli prioritert ved spesielle og plassbegrensede aktiviteter, som f.eks. kurs.

§IV: ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars og innkalles ved annonsering på TTFs hjemmesider og via TTFs epostliste, minst en måned før årsmøtet. Innkalling skal inneholde tid, sted, forslag til saksliste (agenda) og opplysninger om frister. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bør være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter som årsmelding, regnskap, budsjett og fullstendig saksliste med supplerende saksdokumenter skal være tilgjengelig for TTFs medlemmer på TT-kontoret senest en uke før årsmøtet. Følgende saker skal behandles av årsmøtet:

 • Godkjenning årsmøteinnkalling og saksliste 
 • Valg møteleder
 • Referent
 • To til å underskrive protokollen og et tellekorps
 • Årsmelding fra styret fra forrige år
 • Regnskap forrige år
 • Budsjett for inneværende år og medlemskontingent for kommende år
 • Forslag til Vedtektsendringer
 • Valg: Årsmøtet velger leder for styret, samt fem styremedlemmer
 • Valg: Årsmøtet velger to medlemmer til en valgkomite
 • Årsmøtet godkjenner forslag til turplan for inneværende år
 • Innkomne saker

Alle registrerte medlemmer av Fjellsportgruppa har stemmerett på årsmøtet. Ved avstemming i saker og valg kreves simpelt flertall, mens ved vedtektsendringer (jfr. §XII) kreves 2/3 flertall.

§V: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 1/5 av TTFs medlemmer krever det. Forøvrig følger ekstraordinært årsmøte de samme regler som ordinært årsmøte.

§VI: TURPLAN OG TURPLANLEGGINGSMØTE

Styret inviterer alle medlemmer til turplanleggingsmøte på høsten for planlegging av neste års turprogram. Styret i samråd med aktuelle turkoordinatorer setter deretter sammen turprogrammet etter turplanleggingsmøtets ønsker og ideer. Forslag til turprogram presenteres på møter og i medlemsbladets utgaver samme høst for evt. diskusjon og justeringer.

§VII: STYRE

a) Sammensetning:

Fjellsportgruppa ledes av et styre bestående av en leder og fem styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Det er ønskelig at styret settes sammen av begge kjønn.

b) Funksjonstid:

Funksjonstiden for hele styret er 1 år fra valgtidspunktet til neste årsmøte. For å sikre kontinuiteten i styret er det ønskelig at halvparten av styret gjenvelges hvert år. Styremedlemmer kan etter eget ønske tre ut av styret, og det er da opp til styret å eventuelt finne et nytt styremedlem som fungerer fram til neste årsmøte. Dersom leder fratrer, fungerer en annen i styret som leder fram til neste årsmøte.

c) Beslutningsdyktighet:

Styret fatter sine beslutninger med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktige når minst 4 av styremedlemmene er tilstede.

d) Ansvar:

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet til å lede driften av TTF innen for budsjettets og vedtektenes rammer. TTF kan ikke stifte gjeld utover hva som følger av en naturlig drift innfor disse rammer, eller påta seg andre langvarige forpliktelser av betydning uten godkjennelse av styret i Trondhjems Turistforening. TTF forpliktes ved underskrift av styrets leder sammen med et av styrets medlemmer. Styret skal forøvrig arbeide for nær kontakt med TTs styre og TTs adminstrasjon (TT-kontoret).

§VIII: KOMITEER

Til å hjelpe seg i arbeidet kan styret oppnevne komiteer med avgrensede arbeidsfelt innenfor TTFs virkefelt i den grad styret finner dette formålstjenlig. Komiteene er ansvarlig overfor styret.

§IX: VALGKOMITE

Fjellsportgruppas valgkomite består av tre medlemmer, hvorav to er valgt av årsmøtet og en er oppnevnt av styret. Valgkomiteen skal levere sin innstilling til styret senest to uker før årsmøtet. Funksjonstiden for hele valgkomiteen er 1 år.

§X: REGNSKAP OG BUDSJETT

TTF skal ha eget regnskap, og driften skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Regnskapet revideres av TT's faste revisor før årsmøtet, og revidert regnskap og budsjett presenteres på årsmøtet.

§XI: INFORMASJON, MEDLEMSBLAD OG MARKEDSFØRING

Informasjon om TTFs turer, møter og aktiviteter offentligjøres i medlemsbladet "i Hytt & Vær" som utkommer minst 4 ganger årlig. I tillegg kan styret benytte seg av informasjonskanaler som TTFs oppslagstavler, TTFs hjemmesider og TTFs epostliste.

§XII: VEDTEKTSENDRING

Endring av disse vedtektene krever minst 2/3 flertall på et årsmøte og godkjenning fra styret i Trondhjems Turistforening.

§XIII: OPPLØSNING AV TTF

TTF kan bare oppløses på et årsmøte med minst 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller alle midlene Trondhjems Turistforening. Midlene skal brukes til å ivareta fjellsportaktiviteter innen TT fram til det startes en ny Fjellsportgruppe innen TT.

(Revidert på årsmøtene 11/11-83, 15/11-86, 12/11-88, 11/11-89, 9/11-91 og 23/3-00)